Proponujemy Państwu usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego na każdym etapie realizacji inwestycji.  Pełniąc funkcję inwestora zastępczego działamy we własnym imieniu        w ramach udzielonego pełnomocnictwa na rachunek Inwestora, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do należytej staranności w okresie przygotowania inwestycji, realizacji robót jak też po ich zakończeniu.

Do podstawowych obowiązków należy:

W OKRESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI :

 • Przejęcie od Inwestora wszelkich obowiązków formalno-prawnych związanych           z inwestycją budowlaną.
 • Współpraca z Inwestorem na etapie opracowywania wytycznych do budowlanego projektu koncepcyjnego oraz uczestniczenie w tworzeniu projektu budowlanego        i wykonawczego.
 • Prowadzenie procesu przetargowego wyboru Projektanta i Generalnego Wykonawcy Inwestycji.
 • Przygotowanie i negocjacje umów.
 • Przygotowanie budżetu przedsięwzięcia.
 • Uczestniczenie w procesie uzyskania przez Inwestora dofinansowania z Funduszy Strukturalnych, współpracując z firmami sporządzającymi stosowne wnioski.
 • Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych robót.

W OKRESIE REALIZACJI

 • W ramach kontraktu zapewniamy nadzór i koordynację inwestycji zgodnie                   z przepisami prawa budowlanego, pełniąc obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach : konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektroenergetycznych.
 • Kontrolujemy rozliczenia budowy.
 • Sprawujemy kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, pozwoleniem na budowę, jak również jakością wykonywanych robót i stosowanych materiałów.

W OKRESIE ODBIORU I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI :

 • Uczestniczymy w pracach komisji dokonującej rozruchu technologicznego.
 • Przygotowujemy obiekt do odbioru końcowego i przekazania do użytkownia.
 • Zapewniamy nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi.

 

Realizacje :

- Łódź Piotra Skargi

- Mielec Remog

- Rzeszów META-ZEL

- Mielec Szafera

- Mielec Rudnik

- Mielec Warneńczyka

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright @ Centrobud 2010